Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng trong trường MN

02-03-2021 | Sáng kiến kinh nghiệm
Trách nhiệm phát triển chuyên môn thuộc về các cấp khác nhau: bắt đầu từ cá nhân, sau đó là sự hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan và quan trọng nhất là hiệ

Hiệu trưởng đóng vai trò rất lớn trong sự phát triển chuyên môn của giáo viên. Hiệu trưởng xác định thời điểm dành cho việc phát triển chuyên môn và đánh giá giáo viên có hoàn thành hay không. Nhưng việc đưa ra các chỉ thị thôi là chưa đủ. Hiệu trưởng còn phải là người ủng hộ dành thời gian cho việc đào tạo chuyên môn và tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn để hiểu về những thay đổi của công việc giảng dạy như các giáo viên.

Sáng kiến kinh nghiệm "NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON" là một tài liệu hữu ích để các cán bộ quản lý trong trường mầm non tham khảo và ứng dụng tại cơ sở của mình. 

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn của hiệu trưởng trong trường mầm non

Nguồn: Sưu tầm từ: Vụ Giáo dục Mầm non