Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua lễ hội và lao động

21-10-2020 | Thư viện mầm non

Bài giảng - Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua lễ hội và lao động 

Giảng viên: Bùi Thị Kim Tuyến - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Nguồn tin: Vụ Giáo dục Mầm non

Tác giả: Mầm Non Việt