Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện tăng cường tiếng Việt

05-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện tăng cường Tiếng Việt cung cấp cho học viên các nội dung chính sau đây:

1. Các loại kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non. 

2. Căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường Tiếng Việt.

3. Hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch giáo dục tăng cường Tiếng Việt trong thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non.

4. Thực hành và chia sẻ, học tập kinh nghiệm xây dựng kế hoạch giáo dục.

5. Một số yêu cầu trong xây dựng kế hoạch giáo dục tăng cường Tiếng Việt. 

Các nội dung chi tiết vui lòng xem trong tệp đính kèm. 
 

Tác giả: Mầm Non Việt