Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

27-05-2021 | Các chuyên đề
Tôn trọng ngôn ngữ mẹ đẻ và văn hóa gia đình trẻ sẽ giúp cho việc tăng cường Tiếng Việt của trẻ em Dân tộc tiểu số đạt hiệu quả tích cực hơn.

"Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non" là một nhiệm vụ quan trọng của Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh (HS) tiểu học vùng Dân tộc tiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Nội dung tập huấn dưới đây của Vụ Giáo dục mầm non hướng tới phân tích, củng cố những hiểu biết liên quan đến đặc điểm tiếp nhận Tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số, đề cao vai trò của giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai cho trẻ. 

Bài giảng đề cập đến các nguyên tắc và hình thức tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt các cơ sở có nhiều trẻ mầm non là người dân tộc thiểu số. 

 

Hướng dẫn tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non