Hướng dẫn xây dựng và khai thác sử dụng môi trường để tăng cường Tiếng Việt

27-05-2021 | Các chuyên đề
Môt trường Giáo Dục hữu ích đối với trẻ cần được xây dựng theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” và “dạy học tích cực”

Bài giảng "Hướng dẫn xây dựng và khai thác sử dụng môi trường để tăng cường Tiếng Việt" của Vụ Giáo dục mầm non đề cập tới các tiêu chí xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số. Qua đó củng cố và mở rộng hiểu biết cho giáo viên trong quá trình khai thác các môi trường giáo dục xung quanh trẻ như: Môi trường vật chất (Môi trường trong và ngoài lớp học) và Môi trường tinh thần (Trẻ và giáo viên)

Bài giảng đặt ra nhiều câu hỏi để các giáo viên đào sâu suy nghĩ, tư duy của mình trong việc khai thác các giá trị phát triển ngôn ngữ từ môi trường giáo dục, để từ đó có những biện pháp và hình thức tổ chức xây dựng môi trường hợp lý tại cơ sở mầm non của mình. 

Hướng dẫn khai thác và sử dụng môi trường để tăng cường Tiếng Việt

Nguồn: Vụ Giáo dục Mầm non