Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

16-12-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Powerpoint bài giảng tập huấn Chuyên đề "Tổ chức hoạt động học, hoạt động chơi theo quan điểm giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm""