Xây dựng kế hoạch giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

30-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng: "Xây dựng kế hoạch giáo dục" (Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm kèm theo Kế hoạch số 56/KH - BGDĐT ngày 25/01/2017)

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Vụ Giáo dục Mầm non