Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục

26-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục 

Nguồn tin: Vụ Giáo dục Mầm non