Giảm áp lực cho giáo viên mầm non

21-06-2021 | Tin tổng hợp
Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non cho phù hợp với quy định làm việc đủ 40 giờ/tuần của giáo viên mầm non.

Thông tư số 48/2011/TT-GDĐT của Bộ GD&ĐT quy định: Giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần. 
Tuy nhiên, Chương trình giáo dục mầm non quy định chế độ sinh hoạt 1 ngày ở trường của trẻ nhà trẻ từ 8,7 - 10 giờ/ngày (43 giờ - 50 giờ/tuần); trẻ mẫu giáo từ 8,8 - 10,3 giờ/ngày (44 giờ - 52 giờ/tuần) chưa phù hợp với quy định trên. Đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh Chương trình giáo dục mầm non cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-GDĐT.
Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thông tư số 48/2011/TT-GDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc với GV dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày. Theo đó, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi bảo đảm làm việc 40 giờ/tuần.
Chương trình giáo dục mầm non quy định chế độ sinh hoạt cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo khoảng từ 9 - 10 tiếng/ngày (45 - 50 giờ/tuần). Luật Giáo dục có quy định về trách nhiệm của gia đình trong việc phối hợp với nhà trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non.
Tuy nhiên, việc phối hợp trách nhiệm của nhà trường và gia đình trong thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ hiện nay chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng gây áp lực thời gian làm việc cho giáo viên mầm non. 
Tiếp thu kiến nghị của cử tri và để khắc phục tồn tại nêu trên, bảo đảm chế độ làm việc của giáo viên mầm non, Bộ GD&ĐT đang tổ chức sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non theo hướng quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, sự phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ trẻ trong thực hiện chế độ sinh hoạt của trẻ; bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình, thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ và chế độ chính sách cho giáo viên.

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105 NĐ/CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non về quy định dịch vụ bán trú và dịch vụ giáo dục ngoài giờ lên lớp để giảm áp lực cho giáo viên mầm non.

Nguồn: Sưu tầm