Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

04-12-2020 | Tin tổng hợp
Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số”.

Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS (giai đoạn 2016-2020) nhằm giúp các em có những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học; tạo tiền đề để các em học tập lĩnh hội tri thức của các bậc học tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Trẻ em, học sinh DTTS được hưởng lợi từ Đề án
5 năm qua, Bộ GDĐT cùng các địa phương đã tích cực, chủ động chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện Đề án có hiệu quả, đạt cơ bản các mục tiêu, nội dung đề ra.
Các địa phương đã rà soát, xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS trong các cơ sở GD mầm non và tiểu học; đảm bảo tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt đối với những nơi giáo viên dạy lớp ghép nhiều dân tộc và nhiều độ tuổi ở bậc học mầm non, giáo viên dạy trẻ vùng 100% đồng bào DTTS sống biệt lập ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa.
Ở bậc mầm non, theo số liệu báo cáo của địa phương, đến tháng 5/2020, toàn quốc có 4.984 trường có đông trẻ em là người dân tộc thiểu số; 49.396 nhóm lớp có trẻ em người DTTS (tăng 133 trường, 3.638 nhóm lớp so với năm 2015, thời điểm xây dựng Đề án).
Tổng số trẻ em người DTTS đến trường là 884.689 trẻ, tăng 17,3% so với thời điểm xây dựng Đề án. Trong đó, số trẻ em người DTTS tại các địa bàn xã khó khăn và địa bàn khó khăn đi học tăng hơn 34.000 em; Số trẻ em người DTTS học 2 buổi/ngày tăng hơn 111.000 em.
99% trẻ DTTS đến trường được tăng cường tiếng Việt; 95,7% cơ sở giáo dục mầm non xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS, có thư viện thân thiện để cha mẹ đọc sách cùng trẻ.
Bộ GDĐT sẽ có kế hoạch triển khai giai đoạn 2 một cách cụ thể, có sự chỉ đạo sát sao, đóng góp ý kiến của cán bộ, giáo viên, các cơ quan liên quan.
Đối với giáo dục mầm non, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tạo môi trường giao tiếp tích cực tại gia đình và cộng đồng; chuẩn bị môi trường hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho trẻ tại nhà theo bộ tiêu chí Bộ GDĐT đã ban hành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu học liệu, băng đĩa hình về tăng cường tiếng Việt.  Đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số theo Nghị định số 105/NĐ-CP.
Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ, tăng cường tập huấn thực hành, bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho giáo viên. Chỉ đạo, sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp, xen kẽ giáo viên người DTTS biết tiếng mẹ đẻ của trẻ và giáo viên người Kinh trong một nhóm lớp để tổ chức các hoạt động giáo dục đạt hiệu quả.
Tiếp tục bồi dưỡng tiếng mẹ đẻ của trẻ cho giáo viên dạy các nhóm, lớp vùng DTTS. Có giải pháp bố trí đủ giáo viên cho những nhóm lớp có đông trẻ em người DTTS. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác tăng cường tiếng Việt.  

Nguồn: Trung tâm truyền thông giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo