Thực hiện chương trình GDMN

Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe trẻ mầm non

30-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Những thông tin chính trong bài tập huấn: "Hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng và đánh giá sức khỏe trẻ mầm non": 1. Nội dung về nuôi dưỡng, chăm...

Xây dựng kế hoạch giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm

30-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng: "Xây dựng kế hoạch giáo dục" (Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm kèm theo Kế hoạch số 56/KH - BGDĐT ngày 25/01/2017) Tác giả:...

Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục

26-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng Quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong xây dựng kế hoạch giáo dục  Nguồn tin: Vụ Giáo dục Mầm non

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục nhằm tăng cường Tiếng Việt ch...

21-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Bài giảng Trình bày các nội dung chính như sau: - Nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục để phát triển ngôn ng...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện tăng cường tiếng Việt

05-10-2020 | Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện tăng cường Tiếng Việt cung cấp cho học viên các nội dung chính sau đây: 1. Các loại kế hoạch giáo dụ...